This post is also available in: Spanish

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

(Informació actualitzada el 25 de maig de 2018)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA) ha adaptat la seua Política de Privacitat al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

L’empresa pública PIMESA és la responsable del tractament de les dades personals de les persones interessades en la gestió i la prestació del Servei Municipal de transport públic amb bicicleta a Elx.

PIMESA adopta les mesures necessàries i raonables per a garantir que les dades personals siguen tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb els interessats; siguen recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, no sent tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats; siguen adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats; siguen exactes i, si fora necessari, actualitzats; siguen mantinguts de manera que es permeta la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals; i, siguen tractats amb seguretat, integritat i confidencialitat.

PIMESA posa en coneixement a les persones usuàries d’aquest lloc web, que les dades personals recaptades per la Societat, mitjançant els formularis situats en les seues pàgines, requereixen del seu consentiment exprés per al seu degut tractament, i en ells s’informa de manera detallada i específica de la base jurídica que justifica l’adaptació de l’aplicació de normes de l’esmentat Reglament General de Protecció de Dades. A més, s’informa dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seues dades, revocació del consentiment, així com la limitació o oposició al seu tractament.

Amb la finalitat d’oferir-li el millor servei i a fi de facilitar l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seua freqüència d’utilització. A aquest efecte, PIMESA utilitza la informació estadística elaborada per un proveïdor de serveis d’internet.

PIMESA no utilitza cookies per a recollir informació de les persones usuàries, ni registra les adreces IP d’accés. Únicament s’utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en l’existeixen).

Es comunica a les persones usuàries que al lloc web de Bicielx existeixen enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de PIMESA. En accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vosté pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

AVÍS LEGAL

Informació general

D’acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en relació amb el lloc web de Bicielx s’informa que és propietat de Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA), amb domicili social al Carrer Diagonal del Palau núm. 7, 03202 Elx, societat constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant en el tom 1.165, foli 52, fulla núm. A-325, Inscripció 1a i amb C.I.F. núm. A-03475001 un domini en internet, titularitat de l’empresa Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, S.A. (PIMESA), amb domicili en C/ Diagonal del Palau, 7. 03202 Elx.

A l’efecte de contacte amb PIMESA, s’estableix la següent adreça de correu electronico info@pimesa.es

Per a totes les pàgines d’aquest lloc web:

Copyright © 2020 Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A.(PIMESA)

Objecte del Lloc web

PIMESA ofereix aquest lloc web per a facilitar la gestió i la prestació del Servei Municipal de transport públic amb bicicleta a Elx, sent el seu accés per part dels usuaris de caràcter lliure i gratuït. A més, a través d’aquest lloc web es facilita la realització de determinades gestions operatives.

PIMESA com a empresa pertanyent al sector públic local, ha desenvolupat el lloc web per a donar compliment al que es disposa en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana; i, en el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la citada Llei 2/2015, de 2 d’abril.

PIMESA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que en ell s’incorporen. La persona usuària reconeix i accepta que en qualsevol moment PIMESA puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels continguts i/o serveis que s’integren en el lloc web.

Accés

L’accés al lloc web i la navegació per aquest, confereix la condició de persona usuària i comporta la plena acceptació del contingut del present Avís Legal.

L’última versió de l’Avís Legal podrà ser consultada pels usuaris sempre que ho desitgen en l’adreça electrònica www.bicielx.es. Si la persona usuària decideix no acceptar les condicions vigents, haurà d’abstindre’s d’accedir al Lloc web i/o utilitzar els continguts i serveis en ell disponibles.

Per a accedir al lloc web els usuaris han de comptar amb un accés a Internet i tindre l’equip i els sistemes informàtics necessaris.

Per al correcte accés, visualització i implementació de determinats continguts i serveis del lloc web, els usuaris podran necessitar la descàrrega en els seus equips informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. Aquesta instal·lació serà a càrrec dels usuaris, declinant PIMESA qualsevol tipus de responsabilitat que d’això es poguera derivar.

Condicions d’Ús

Les persones usuàries s’obliguen a usar el lloc web i els continguts i serveis que en ell s’incorporen de manera diligent i correcta; i es comprometen a no utilitzar el lloc web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats o a l’ordre públic establit i amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant PIMESA qualsevol responsabilitat que de tot l’anterior es poguera derivar.

Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris puguen beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis o del lloc web en si.

Les persones usuàries s’obliguen al següent: a) A abstindre’s d’utilitzar els continguts i serveis de qualsevol forma que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part d’altres usuaris. b) A no modificar els equips, aplicacions i sistemes de PIMESA de cap manera, ni a utilitzar versions d’equips, aplicacions i sistemes modificades amb la finalitat d’obtindre accés no autoritzat a qualsevol contingut i/o servei del lloc web. c) A no interferir ni interrompre l’accés i utilització del lloc web, servidors o xarxes connectats a aquest, o incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

PIMESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés en qualsevol moment als usuaris, el comportament dels quals no s’ajuste al que s’estableix en el present Avís Legal. Així mateix, la Societat perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web, exercint totes les accions civils i penals que li pogueren correspondre en dret.

Responsabilitat

Excepte les obligacions legals que corresponguen a PIMESA, les persones usuàries reconeixen i accepten expressament que la Societat no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja siga expressa o implícita sobre el lloc web, o els continguts i serveis que en ell s’incorporen, declinant qualsevol tipus de responsabilitat, entre altres sobre els següents temes:

  • La disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels continguts i serveis que incorpora.
  • Els nivells de qualitat i funcionalitat del lloc web i dels continguts i serveis que incorpora.
  • La interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al lloc web i als continguts i serveis que incorpora.
  • L’accés no autoritzat i l’alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del lloc web o dels serveis que ofereix sobre aquest tema.
  • L’absència de virus o altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els equips, dispositius i sistemes operatius de les persones usuàries (programari i maquinari).

PIMESA no serà responsable dels retards o fallades que es produïren en l’accés, funcionament i operativitat del lloc web, els seus continguts i/o serveis, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament d’aquest, quan tingueren el seu origen en avaries i problemes produïts per situacions alienes a la pròpia Societat, especialment de força major o situacions d’urgència extrema.

Les persones usuàries accepten voluntàriament que la utilització del lloc web, dels continguts i dels serveis que incorpora té lloc, en tot cas, sota la seua responsabilitat, per la qual cosa adoptaran totes aquelles mesures que foren necessàries a l’efecte de minimitzar els riscos, incloent l’adopció de les mesures de seguretat que foren necessàries per a garantir procediments antivirus i de recuperació de dades.

Enllaços

Des del lloc web de Bicielx es facilita l’accés a pàgines web que es consideren d’interés per a la gestió i la prestació del Servei Municipal de transport públic amb bicicleta a Elx, pertanyents a i/o gestionades per tercers.

L’establiment de l’enllaç no implica, necessàriament, l’existència de relacions entre PIMESA i el propietari de la pàgina web en la qual s’establisca, així com tampoc, l’acceptació i aprovació per part de PIMESA dels seus continguts i/o serveis.

Llevat que expressament es manifeste el contrari, PIMESA no ofereix ni gestiona per si, ni per mitjà de tercer la informació, continguts i/o serveis disponibles en les pàgines enllaçades, ni els controla prèviament, aprova o vigila, ni els fa propis. Les persones usuàries, per tant, han d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en les pàgines enllaçades.

Pel fet que PIMESA no té control algun sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen en el lloc web, les persones usuàries reconeixen i accepten que PIMESA no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals puguen accedir en aquestes pàgines.

Drets de propietat

Es comunica expressament que tots els elements del present lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, arquitectura de navegació, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, tecnologia, pàgines, marques, noms comercials, logotips i signes distintius, fotografies i enregistraments, i gràfics, són propietat de PIMESA i estan protegits per la legislació vigent.

Les persones usuàries hauran d’abstindre’s d’efectuar la reproducció, adaptació, combinació, integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts i serveis accessibles a través del lloc web, excepte autorització expressa de PIMESA.

Els informes, estudis, articles, notícies, fotografies i altres documents similars, que es publiquen en aquest lloc web, tenen drets de propietat intel·lectual, i es reprodueixen, distribueixen i comuniquen públicament, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent, tenint com a finalitat exclusiva informar sobre la gestió i la prestació del Servei Municipal de transport públic amb bicicleta a Elx.

Les persones usuàries reconeixen i accepten que en el lloc web es troben accessibles continguts i serveis propietat de tercers els drets dels quals es troben protegits per la legislació espanyola vigent.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

El lloc web és operat i controlat per PIMESA des de la seua seu a Elx (Espanya), per la qual cosa totes les qüestions que pogueren derivar-se de l’accés i/o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola.

En el cas que la persona usuària tinga el seu domicili fora d’Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmet als Jutjats i Tribunals d’Elx.

Vigència de l’Avís Legal i la seua modificació

La relació jurídica derivada de l’accés i la utilització del lloc web, així com dels continguts i serveis en ell incorporats, té una duració indefinida.

La vigència del present Avís Legal finalitzarà de manera immediata quan PIMESA publique un nou Avís. L’accés i utilització del lloc web implicarà la plena adhesió i acceptació de les noves condicions establides en aquest Avís Legal.

PIMESA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, el present Avís Legal.