This post is also available in: Spanish

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de protecció de dades personals (d’ara en avant, Política de Privacitat) regula el tractament de les dades de les persones físiques interessades en el Servei Municipal de Transport Públic amb bicicleta a la ciutat d’Elx (d’ara en avant Servei Bicielx) que gestiona Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx SA (PIMESA), d’acord amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 i Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).

La persona interessada confirma i garanteix la veracitat i exactitud de les dades aportades, i que aquestes s’ajusten al seu estat actual. En aquest sentit, es compromet a comunicar qualsevol modificació que es produïra en aquestes, d’acord amb el procediment establit en l’apartat relatiu a l’exercici dels seus drets.

1. Responsable del tractament

 • Nom del titular: Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA)
 • Domicili social: Carrer Diagonal del Palau, 7, 03202 Elx.
 • NIF: A03475001.
 • Telèfon de contacte: 966 614 278      
 • Correu electrònic: info@pimesa.es

2. Finalitats del tractament

La finalitat del tractament és gestionar les relacions entre PIMESA amb la persona interessada a ser usuària del Servei Bicielx, a fi de formalitzar i executar una alta en el Servei, amb l’acceptació de la normativa i les seues condicions d’ús fins a la seua baixa en aquest; relacions basades en intercanvis d’informació i documentació necessaris per a això, sense que les dades personals aportades puguen ser tractades per a cap finalitat diferent.

S’informa que totes les dades personals tractades per PIMESA són necessàries per a la finalitat descrita en la present Política de Privacitat i el fet de no facilitar-les suposaria la impossibilitat de poder gestionar adequadament el procés d’alta en el Servei Bicielx.

A continuació, es descriu la finalitat amb la qual es tracten les dades personals de la persona interessada i les bases que legitimen el tractament:

 1. Tractament per execució de la relació contractual:
  • Formalitzar una alta en el Servei Bicielx.
  • Gestionar l’execució de la relació contractual fins a la seua extinció, la baixa en el Servei.
  • Gestionar, mantenir i controlar d’una forma efectiva la relació derivada de la contractació del Servei.

3. Destinataris de les dades

En els termes descrits en l’apartat sobre les finalitats del tractament, PIMESA podrà comunicar les dades personals de la persona usuària a les següents entitats:

 • Ajuntament d’Elx com a titular del Servei Municipal de Transport Públic en Bicicleta en la ciutat d’Elx (Bicielx).
 • Encarregats de tractaments necessaris perquè PIMESA complisca amb la finalitat d’aquesta Política i amb els quals manté un contracte referent a això.
 • Autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals o jurisdiccionals en aquells supòsits en què és necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions reguladores.

4. Transferències internacionals de dades

No s’efectuen transferències de dades a tercers localitzats o els servidors dels quals se situen fora de l’Espai Econòmic Europeu.

5. Termini de conservació

Les dades personals s’integren en un expedient individualitzat que dona suport al procés d’alta en el Servei Bicielx, i que forma part dels tractaments de dades personals de l’Empresa, i seran accessibles mentre el tractament romanga emparat en les condicions que fonamenten la base jurídica d’aquest.

Es tractaran les dades de les persones interessades sempre que siga necessari per a la finalitat per a les quals van ser recollides. Una vegada finalitzada la relació que legitima el tractament, les dades es bloquejaran durant el temps establit legalment amb l’únic objectiu de realitzar la formulació i defensa de reclamacions i l’oportuna cessió a requeriment de les autoritats. Transcorregut aquest termini es procedirà a la seua eliminació.

6. Decisions automatitzades i elaboració de perfils

PIMESA no elaborarà perfils ni realitzarà decisions automatitzades.

7. Xarxes socials

La persona usuària del lloc https://bicielx.es disposa d’enllaços d’accés als perfils de PIMESA en xarxes socials. Aquests enllaços corresponen a llocs web de tercers les polítiques de privacitat dels quals són alienes a PIMESA. En accedir a tals llocs web, la persona usuària pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. La persona usuària sempre pot controlar les seues connexions, eliminar els continguts que deixen d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seues connexions, per a això haurà d’accedir a la configuració de privacitat de la xarxa social en qüestió. En unir-se a la pàgina d’una xarxa social de PIMESA, la persona usuària facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

Les xarxes socials pot ser que no tinguen els seus servidors dins d’Espanya o la Unió Europea, per la qual cosa recomanem consultar la seua política de privacitat i les normes i polítiques del titular de la xarxa social en els següents links:

8. Drets

PIMESA informa que, d’acord amb la normativa vigent, la persona usuària té dret a revocar el consentiment atorgat, així com a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades, i a no ser objecte de decisions automatitzades.

S’informa la persona usuària que, a més, podrà presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets per part de PIMESA.

L’exercici dels drets haurà de dur-se a terme mitjançant comunicació dirigida a Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA) per qualsevol dels següents mitjans:

 • Sol·licitud realitzada per seu electrònica.
  URL: https://pimesa.sedelectronica.es
  Mitjançant el tràmit “Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició en relació amb dades de caràcter personal”.
 • Sol·licitud presentada en format paper.
  Es podrà entregar de forma presencial o per correu postal en l’adreça indicada com a Domicili social de PIMESA en el punt 1 (Responsable del tractament) de la present Política.

  Haurà d’incloure el següent:

  • Sol·licituds efectuades en nom propi.
   • Nom, cognoms de la persona interessada, acompanyant a aquesta la fotocòpia del DNI.
   • Adreça postal o correu electrònic a efecte de l’enviament de les comunicacions relacionades amb la sol·licitud efectuada.
  • Sol·licituds efectuades per representants legals:
   • Nom, cognoms de la persona interessada, acompanyant a aquesta la fotocòpia del DNI.
   • Nom, cognoms i fotocòpia del DNI del representant.
   • Document acreditatiu d’aquesta representació.
   • Adreça postal o correu electrònic a efecte de l’enviament de les comunicacions relacionades amb la sol·licitud efectuada.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. En la pàgina web https://pimesa.es/derechos-rpgd/ estan a disposició els formularis que es podran utilitzar per a exercitar els drets.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas.
 • Sol·licitud presentada en format digital entregada per correu electrònic.
  Es podrà enviar al correu electrònic indicat en el punt 1 (Responsable del tractament) de la present Política.

  S’ha d’incloure la mateixa documentació que la sol·licitud realitzada en format paper.

  En format digital la fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acredite la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret, per exemple, que la sol·licitud vinga firmada amb certificat electrònic..

En cas que la sol·licitud no reculla alguns dels requisits anteriorment indicats, es comunicarà a la persona interessada o al seu representant que esmene el defecte per a poder atendre correctament la seua petició.

La revocació del consentiment per part de la persona interessada perquè PIMESA tracte les seues dades personals amb la finalitat establida en la present Política no és suficient a conseqüència de la base jurídica que legitima el tractament i que es detalla en el punt 8 d’aquesta Política. La revocació del consentiment suposaria necessàriament la baixa en el Servei Bicielx.

9. Legitimació i base jurídica

La base legal del tractament es fonamenta en la participació voluntària de la persona interessada en un procés d’alta en el Servei Bicielx gestionat per PIMESA, a fi de formalitzar i executar aquesta alta, amb l’acceptació de la normativa i les seues condicions d’ús fins a la seua baixa en aquest, resultant d’aplicació el que disposa el següent article del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD):

 • Article 6.1.b): “el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals”..

Tota persona que pretenga utilitzar el Servei Bicielx haurà d’emplenar el formulari d’inscripció i abonar-se al sistema, i acceptar les Condicions d’Ús del Servei que seran aprovades pels òrgans de govern de PIMESA, tenint en compte el que disposa el Reglament d’aplicació i la corresponent ordenança fiscal. Aquesta normativa està disponible en https://pimesa.es/normativa-vigente-de-aplicacion/

10. Tipus de dades

Les categories de dades obtingudes de les persones usuàries tenen el següent caràcter: identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, detall d’ocupació, i economicofinancer i d’assegurances. No es tracten categories especials de dades.

Més informació sobre el tractament de dades personals en el Registre d’activitats i tractaments de PIMESA.

11. Modificació de la Política de Privacitat

PIMESA pot modificar totalment o parcialment aquesta Política de Privacitat si així ho requereix la legislació aplicable.